Pedagogisch project De Linde

Opvoedingsproject Vrije basisschool De Linde.

 1. Een school als geen ander

Wij trachten een open school te zijn, waar ouders met hun kinderen thuis zijn en waar een open communicatie hoog in het vaandel wordt gedragen. De schoolpoort is bij ons geen barrière maar de toegangspoort tot een nauwe samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen.

De Linde is een vrije school waar christelijke waarden beleefd en voorgeleefd worden. De gemeenschappelijke stam in ons opvoedingsproject zijn de opdrachten van het Katholiek basisonderwijs. Op basis van deze krachtlijnen baseren wij ons om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan onze leerlingen.

Het gaat om de volgende waardevolle pijlers uit het OKB (opdrachten van het Katholiek basisonderwijs) :

 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit
 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
 4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
 5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Tijdens schoolvieringen met Kerstmis en Pasen beleven we met de hele school de verhalen en waarden rond deze belangrijke christelijke feestdagen. We trachten een katholieke dialoogschool te zijn met aandacht en bewondering voor verschillende culturen en leefgemeenschappen.

Er wordt nauw samengewerkt met de parochie via kindvriendelijke vieringen, voorbereiding op de Eerste Communie en acties zoals Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

 1. Een school voor elk kind

De Linde is een vrije gemengde basisschool waar we belang hechten aan de volgende waarden :

 • Vertrekken vanuit de sterktes van alle kinderen. Het positieve wordt steeds in het daglicht gezet. We focussen op de talenten om op die manier de moeilijkheden aan te pakken.
 • Respect voor de eigenheid en het tempo van elk kind. Binnen de brede basiszorg van de klas proberen we tegemoet te komen aan de noden van ieder kind. Hiervoor gebruiken we verschillende vormen van differentiatie en gevarieerde werkvormen.
 • Speciale aandacht en voortdurende zorg voor alle kinderen. In het bijzonder de leerlingen die extra noden hebben op leergebied of op socio-emotioneel gebied.
 • Vertrekkend vanuit het zorgcontinuüm wordt gezocht naar de best passende ondersteuning voor de leerlingen. Indien nodig in nauwe samenwerking met het CLB en externe begeleiders.

Samen met de zorgcoördinator wordt het zorgbeleid gevoerd op drie niveaus:

 • De coördinatie van zorginitiatieven op niveau van de school
 • Het coachen van leerkrachten in hun zoektocht naar de beste ondersteuning voor hun leerlingen
 • Het begeleiden en onderzoeken van leerlingen

 

 1. Een school voor het totale kind!

Met aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Onze belangrijkste doestelling is dat de leerlingen zich goed voelen op onze school. Via tevredenheidsonderzoeken bij de leerlingen en de ouders peilen we naar verbeterpunten.

Al van in de kleuterschool worden kleuters nauwgezet geëvalueerd aan de hand van het ontwikkelingsplan. De ontwikkelingsaspecten worden drie keer per schooljaar geobserveerd en neergeschreven in het leerlingvolgsysteem.

In de lagere school worden de leergebieden opgevolgd en daarnaast worden de leerlingen zo breed mogelijk geëvalueerd. Talenten van leerlingen worden zo goed mogelijk in de verf gezet.

 1. Een open school!

Wereldgeoriënteerd! Daarmee bedoelen we : gericht naar het gezin, het dorp, de hele gemeenschap. We vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de leerlingen worden geïntegreerd in de klas.

Coöperatief leren via klasoverschrijdende activiteiten en projecten.

Ervaringsgericht leren door te vertrekken vanuit concrete leersituaties en leeruitstappen die gekoppeld zijn aan de wero-thema’s.

Een school die naar buiten treedt met een eigen creatieve stijl en dynamiek.

 1. Een school van de 21ste eeuw!

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de multimediale wereld. Daarom investeren we volop in digitale middelen voor onze school.

Leerlingen leren al van in de kleuterklas omgaan met computers en ipads. Vanaf de lagere school worden de leerlingen nauwgezet begeleid in hun zoektocht op het wereldwijde web. We focussen op een veilige omgang met het internet.

Met het gebruik van smartboards, ipads, computers en chromebooks bereiden we onze leerlingen voor op een leven in een digitale wereld.

 1. Een school waar actief samengewerkt wordt!

De Linde is een school waar ieder van de participanten, schoolbestuur, schoolteam en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en leven op school.

De Linde hecht groot belang aan de participatie van de ouders en werkt hiervoor via een aantal overlegorganen.

 1. Rol van het schoolbestuur

 

 • Organiseren en opvolgen van het opvoedingsproject dat duidelijk christelijk geïnspireerd is
 • Draagt de eindverantwoordelijkheid over de pedagogische, didactische leerplan, in samenspraak met de directie, die de dagdagelijkse zorg hiervan draagt.

 

 1. Rol van de directie

 

De directeur vertegenwoordigt de school tegenover de ouders en de buitenwereld. Hij is verantwoordelijk en heeft de coördinerende functie voor de schoolorganisatie alsmede de pedagogische en administratieve begeleiding van zijn team.

 

 1. Rol van de leerkrachten

 

De leerkrachten onder leiding van de directie zetten zich op professionele wijze maximaal in om het pedagogische project uit te werken. Ze zorgen ervoor dat elk kind zich zo goed mogelijk voelt in de klas en op school. Ze zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de leerplannen. Daartoe moeten ze openstaan voor permanente vernieuwing en professionele bekwaming via nascholingen en pedagogische studiedagen. Ze zijn sociaal vaardig om in relatie te treden met ouders en collega’s hetgeen gebeurt op overlegmomenten en individuele oudercontacten maar evenzeer via laagdrempelige contacten aan de schoolpoort.

 

Leerkrachten verschaffen informatie aan de ouders over de klaswerking. Ze staan dan ook in voor de opvolging van gemaakte afspraken met de ouders en het zorgteam.

Belangrijk is dat ze tijdig signalen geven aan ouders als er zich moeilijkheden voordoen met hun kind(eren) en daarover ook nauw overleg plegen met de zorgcoördinator en indien noodzakelijk, het CLB.

 

 1. Rol van de ouderraad

 

De leden van de ouderraad hebben een brede kijk, die verder rijkt dan hun eigen kind. Via de schoolraad zorgen ze voor doorstroming van ideeën en voorstellen. Een belangrijke functie is het creëren van ontmoetingskansen tussen ouders en het schoolteam.

 

 1. Rol van de schoolraad

 

Tijdens de vergaderingen van deze overlegstructuur ontmoeten de ouders, de leerkrachten, het schoolbestuur en afgevaardigden van de plaatselijke gemeenschap elkaar. Samen helpen ze mee het beleid van de school vorm te geven. Naast informatie-recht heeft de schoolraad adviesbevoegdheid over de algemene organisatie en de werking van de school. Over de aanwending van het lestijdenpakket, het schoolreglement, de veiligheid en gezondheid van de kinderen heeft de schoolraad overlegbevoegdheid.

 

 1. Rol van de leerlingenraad

 

Elke klas heeft een afgevaardigde voor de leerlingenraad. Op regelmatige basis komen deze leerlingen samen onder begeleiding van enkele leerkrachten. Op deze bijeenkomsten kunnen de leerlingen aangeven wat ze goed vinden op onze school maar evenzeer kunnen er voorstellen gedaan worden om de school te verbeteren. De voorstellen van de leerlingen worden opgelijst en in de mate van het mogelijke wordt hieraan tegemoet gekomen.

© Copyright 2024 VBS De Linde