Schoolverzekering

Schoolverzekering

Scholen sluiten een verzekering af voor ongevallen van hun personeel en leerlingen tijdens een activiteit op of met de school. Die verzekering maakt deel uit van de schoolpolis.

Wat verzekerd is, wordt in de schoolpolis vaak heel breed omschreven als het 'schoolleven'. De schoolpolis omvat zowel de schoolse, de naschoolse als de buitenschoolse activiteiten.

Synopsis verzekeringen De Linde

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Schoolinstellingen

 

1.Burgerlijke aansprakelijkheid :

Wie zijn verzekerd :

 • De VZW
 • Bestuurders
 • Directie              
 • Personeel
 • Leerlingen
 • Ouderraad
 • Vrijwilligers
 • Preventieadviseur

 

Wat is verzekerd :

 • De schoolse en buitenschoolse activiteiten
 • Binnen of buiten de schoolmuren
 • Tijdens of na de lesuren, speeltijden en studietijden
 • School- en vakantiedagen
 • Excursies en schoolreizen
 • Stages

 

 • De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van dit contract is eveneens verleend voor de motorvoertuigen die niet ingeschreven zijn bij de D.I.V. en die uitsluitend als werktuig gebruikt worden zoals motoculteur, grasmaaier, zitgrasmaaier, e.d.m….
 • De dekking wordt uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid die de school als stagegever kan oplopen in het kader van een leerlingenstage voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door de toevallige lichte schuld van de leerling-stagiair.
 • Personen die aan activiteiten deelnemen of vrijwilligers zijn automatisch verzekerd (dus ook op vakantie geregeld door de school)
 • Schade aan eigen goederen van de school veroorzaakt door leerling zijn gedekt binnen de limieten van de polis.
 • Time-outprojecten worden gelijkgesteld met schoolactiviteit
 • Alle  erkende sporten zijn toegestaan (schade aan gehuurde ski’s gedekt tot €400, zelfs zonder fout)
 • Ter beschikking gestelde goederen die door derden worden beschadigd worden tot € 1500 vergoed
 • Onthaalfamilies zijn ook gedekt
 • Materiele schade aan leerkrachten door agressie: automatisch opgenomen
  tot € 3850 (uitgezonderd schade aan gemotoriseerde voertuigen)
 • Toepassing van de cumulatieve formule onder de waarborg ongevallen

 

2.Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing:

Deze waarborg is door de school verworven conform de wet van 30/07/1979.

 

3.Lichamelijke Ongevallen :

Wie zijn verzekerd :

 • Leerlingen
 • Personen die aan activiteiten deelnemen
 • Zwakke weggebruiker is gedekt via 29bis van de WAM
  • Derhalve prioritaire tussenkomst van deze wettelijk verplichte verzekering motorvoertuigen
  • Uitbreiding mogelijk vanaf 01.09.2018

Wat is verzekerd :

 • Medische kosten
 • Bril –en tandschade (specifieke voorwaarden!)
 • Blijvende Invaliditeit
 • Overlijden

 

4.Rechtsbijstand :

Wie zijn verzekerd :

 • Voor de waarborgen extra-contractueel burgerlijk verhaal en onvermogen van derden:
  • Verzekeringsnemer
  • De onderwijsinstelling
  • Cao IX
 • Voor de waarborgen burgerlijke verdediging, strafrechtelijke verdediging en borgtocht:
  • Alle verzekerde personen zoals voorzien in de BA-waarborg

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2024 VBS De Linde