Organisatie kleuterschool

Informatie over de nieuwe werking in de kleuterschool

 

De voorbije jaren nam onze kleuterschool deel aan een pedagogisch traject, begeleid door  het Centrum van Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) en het Centrum van Taalonderwijs (CTO), beide van de KU Leuven. Zo zijn we met het kleuterteam op weg gegaan om nieuwe pedagogische inzichten in De Linde te implementeren. Eén van de stappen die we al gezet hebben is een gemengde groep 2,5- en 3-jarigen. We hebben hier ondertussen positieve ervaring mee en zien vele voordelen voor de kinderen bij deze manier van werken. Vorig schooljaar gingen we dan ook van start met gemengde leeftijdsgroepen bij de 4- en 5-jarigen.

 

Bij de verdeling van deze groepen zal het kleuter- en zorgteam zorgvuldig kijken naar de leeftijd, het geslacht en het ontwikkelingsstadium van elk kind. Bij de samenstelling van de groepen wordt ook rekening gehouden met bestaande vriendschappen. 

 

Bij de jongste kleuters - 2,5 en 3 jarigen - hebben we bewust gekozen om ze twee schooljaren bij dezelfde juf te houden zodat de eerste groei van de kinderen binnen de school goed geobserveerd kan worden. De meeste kleuters zitten ook niet de volledige twee jaren bij de juf omdat ze meestal op latere periodes dan 1 september instappen. Bij de oudste kleuters kiezen we ervoor om na één schooljaar door te schuiven naar een andere klasjuf. De verandering van lokaal en juf zorgt voor nieuwe groeiprikkels.

 

Waarom kiest de Linde ervoor om drie oudste kleuterklassen in te richten?

 

Het hoofddoel dat we beogen  is zorgen voor een meer gedifferentieerde aanpak naar de noden van iedere kleuter en een evenwichtige verdeling van het aantal kleuters per klas. De groepen worden hierdoor een heel stuk kleiner; elk rond de twintig kinderen.

 

In de verschillende klassen wordt in principe steeds rond dezelfde thema’s gewerkt en worden dezelfde doelen nagestreefd. Tegelijk blijft iedere juf binnen dit thema haar creatieve vrijheid behouden om in te spelen op de noden van de eigen groep. Af en toe zal iedere klas ook de mogelijkheid krijgen om een thema te kiezen eigen aan de interesses van de kinderen van die klas. Ook dan blijven de juffen bewaken dat de vastgelegde hoofddoelen voor die periode bereikt en geobserveerd worden.

 

Om alles te coördineren en af te stemmen zal er wekelijks een overleg zijn tussen het leerkrachtenteam.  Er zal met andere woorden een doorgedreven samenwerking zijn tussen de kleuterklassen. De klasjuffen worden hierbij begeleid door het zorgteam en ook juf Lindsay wordt ingezet om dit proces extra te ondersteunen.

 

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Door het werken met leefgroepen zal het voor alle kinderen in hun eigen ontwikkelingsstadium mogelijk zijn om speelse opdrachten te krijgen die nauwer aansluiten bij hun eigen behoeften. Hierbij wordt per kind gekeken naar meer uitdagingen of naar specifieke noden om vaardigheden op motorisch vlak, taalontwikkeling en zelfredzaamheid op te bouwen.

 

De hoeken worden ingericht naar de noden van de oudste kleuters. In iedere hoek zal er naar beneden gedifferentieerd worden voor de jongsten. Zo staan wij garant dat er geen afvlakking is van niveaus; in tegendeel zelfs, door het zorgen voor een krachtige leeromgeving als basiswerking zal dit een verrijking zijn voor alle kinderen.

 

Er zijn nog andere voordelen verbonden aan deze manier van werken:

 

Onze visie is samen met die van pedagogen dat taal centraal staat in de volledige ontwikkeling van het kind, vandaar dat dit een speerpunt is in onze visie en de vernieuwingsprocessen in De Linde. Uit onderzoek is ook gebleken dat de jongere kleuters die in contact staan met iets oudere kleuters een snellere taalontwikkeling doormaken gewoon omdat ze in een taligere omgeving terechtkomen. Dit heeft geen negatieve invloed op de ontwikkeling van de oudsten.

 

Kinderen vinden altijd aansluiting bij een bepaalde leeftijdsgroep. De kleuters die iets meer tijd nodig hebben in hun ontwikkeling, gaan eerder spelen bij wat jongeren of net andersom. Als 4-jarige kleuter krijg je er ‘oudere broers of zussen‘ bij. Deze laatsten tonen, zonder het te beseffen, hoe en waar er gespeeld kan worden. Ze zijn rolmodellen om het spel van de jongste kleuters te lanceren. Zo wordt een natuurlijkere groei, zoals in een gezinssituatie, nagestreefd.

 

En dan is er ook nog een praktisch voordeel: Deze werking zal in de toekomst voor gelijkmatigere klasverdelingen kunnen zorgen. Klassen met een twintigtal kinderen. Dit zorgt voor een evenwichtigere verdeling van het aantal kleuters in iedere klas. Ook voor de juffen zal de verdeling van de jonge kinderen voor een evenwichtigere werkverdeling zorgen en zo ook de tijd dat ze effectief met de kinderen in spelende, lerende situaties actief zijn, versterken.

 

We zetten niet alleen in op het pedagogisch aspect maar we zijn ook bezig met de noodzakelijke veranderingen in de klasinrichting en speelplaats. We bekijken de mogelijkheid om van iedere kleuterklas rechtstreeks via een eigen deur naar de speelplaats te gaan. Dit om de speelplaats nog beter te betrekken in de kleuterwerking. De architecten hebben de opdracht gekregen om hier werk van te maken zodat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. Ook de noodzakelijke wijziging voor het kleutersanitair worden opgenomen in de bouwplannen.

 

De nieuwe aanpak is een reeds beproefd systeem in al heel wat kleuterscholen en het is dan ook voor De Linde een stap die genomen wordt in de modernisering van de kleuterschool. Wij worden hierin verder ondersteund en begeleid door CEGO en de pedagogische begeleiders van het Katholiek Onderwijs.

 

Leerplicht en kleutertoeslag

 

Tot slot willen we u nog informeren over de regelgeving rond leerplicht en kleutertoeslagen: het onderwijs voor jonge kleuters is in Vlaanderen geen verplichting, maar het wordt wel sterk aangemoedigd. Als uw kleuter naar school gaat, is het belangrijk dat hij of zij zoveel mogelijk aanwezig is en deelneemt aan de activiteiten. Kinderen leren er al spelend meer dan u denkt, van sociale en verbale vaardigheden tot motoriek.

 

U ontvangt een kleutertoeslag indien je 3-jarige en of 4-jarige kleuter onderwijs volgt. Meer informatie hierover vindt u op www.vlaanderen.be/de-kleutertoeslag-groeipakket . Voor kleuters van 5 jaar geldt een leerplicht: Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. Dit houdt in dat voor deze kleuters alle afwezigheden gewettigd moeten worden door een afwezigheidsattest van de ouders of dokter. Zij worden geacht minimum 290 halve dagen aanwezig te zijn op de school. Meer informatie over de leerplicht vindt u online op: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht

 

 

We kijken er naar uit om u en alle kleuters na de vakantie met open armen te mogen ontvangen op 1 september. 

 

 

Groeten,

Juf Lize, juf Winnie, juf Veronique, juf Natalie, juf Marleen, juf Ianthe, juf Christine, juf Lindsay, juf Sarah en meester Lieven

 

© Copyright 2024 VBS De Linde